مولا جان

بارها آمدی نبودم

در تقلای این زندگی

نیازمند تو, اما بی تو بودم!

بارها آمدی ونیامدم

بر دلم نشستی و

بی تو بودن را گریستم

میدانم آمده ای......بسیار نزدیک....

پشت پلک هایی که توان باز شدن به روی زیبایت را ندارد...

پشت در، دلی که هنوز برای میزبانی تو پاک نشده....

میدانم آمده ای.....

دعا کن من هم بیایم به پیشواز تو!.....
برچسب ها :
مولا ,