بسم الله الرحمن الرحیم

محمد بن حسین تمیمی گوید:

مردی استر آبادی برای من نقل کرد به محله عسکر در سامرا رفتم و سیصد دینار در کیسه ای

نهاده بودم که یکی از آنها دینار شامی بود وقتی به درب خانه ای که امام حسن عسکری (ع) آنجا

دفن شده بود رسیدم همانجا نشتم . در این هنگام خادمی خارج شد و گفت:

آنچه با خود داری بده

از صراحت او شک کردم و گفتم : چیزی با من نیست.

خادم وارد خانه شد و دوباره بیرون آمد و گفت : کیسه ای سبزرنگ داری که سیصد دینار که یکی از

آنها هم شامی است همراه با انگشتری در آن است من انگشتر خود را فراموش کرده بودم این

کیسه را به او دادم و انگشتر را خود برداشتم.