شما به بخشودن نیاز دارید


همه ما نیازمند آنیم که بخشوده شویم . و از آنجایی که گاه می رنجیم ، در حق ما خیانت می شود ، نادیده انگاشته می شویم ، مورد بهره برداری قرار می گیریم ، فریب می خوریم ، با ما بدرفتاری می شود ، به این نیاز داریم که دیگران را مورد عفو قرار دهیم .

بخشیدن

بدون بخشودن ، به گذشته متصل باقی می مانیم . گاه ما با درست درک نکردن دیگران آنها را رنج می دهیم . خشمگین شدن از دیگران ، خود خواهی و یا حتی در بهترین حد خود ظاهر نشدن ، اشخاص را رنج می دهد . به همین دلیل گاه و بیگاه ، همه ما نیازمند آنیم که بخشوده شویم . و از آنجایی که گاه می رنجیم ، در حق ما خیانت می شود ، نادیده انگاشته می شویم ، مورد بهره برداری قرار می گیریم ، فریب می خوریم ، با ما بدرفتاری می شود ، به این نیاز داریم که دیگران را مورد عفو قرار دهیم .

 

هر چه بیشتر رنجیده باشید بیشتر به بخشودن کسی که شما را رنج داده نیاز دارید .