خالق من "بهشتی" دارد

نزدیک , زیبا و بزرگ

و "دوزخی"دارد به گمانم کوچک و بعید

و در پی بهانه ای است که ببخشد ما را ...

شاید در شب آرزوها پی دلیل باشد!!!

فردا شب از دعا محرومم نکنید<img src=