آرزو میکنم این جمعه بیایی آقا{-35-}
از پس پرده دگر رخ بنمایی آقا{-35-}
گوینئ که لیله الرغائب است مهدی جان{-35-}
کاش پایان برسد فصل جدایی آقا{-35-}

{-47-}{-47-}{-47-}

{-35-}همه با هم برا ظهورش دعا کنیم{-35-}