خشنودی به آنچه خدا خواسته, هم نشین و همراه خوبیست.

علم , ارث گرانقدریست (که شاگرد از استاد می برد).

ادب در زندگی به منزله جامه ای است که همواره نو و تازه است.

فکر و اندیشه درست همچون آیینه ای صاف و پاک است

امیرالمومنین علی (علیه السلام)
نهج البلاغه حکمت 4
برچسب ها :
امیرالمومنین ,  علی ,  نهج البلاغه حکمت 4 ,