گاهیـــ …

میان وسعــــــــت دستان خالیـــم حس می کنــم

تمــــــــام دار و ندارم نگـاهِ توســـت….!


انیس النفوس

از عکـسِ تــــو و بغـض همیـــن قدر بگویم

دردا که چه شـب ها..که چه شـب ها..که چه شـب ها....!!گاهیـــ … 

میان وسعــــــــت دستان خالیـــم حس می کنــم

تمــــــــام دار و ندارم نگـاهِ توســـت….! 

انیس النفوس 

از عکـسِ تــــو و بغـض همیـــن قدر بگویم 

دردا که چه شـب ها..که چه شـب ها..که چه شـب ها....!!ســاقــی
@[445558542146295:274:سقای آب و اَدب حضرت عباس]