ولادت پیامبــر اکرم (ص) و امام جعفرصادقـ (ع) مبارکـــــ ــ بادـــــ

 امروز روز صـلـوات است.

الـلــَّهُـمَّ♥صَــلِّ♥عَـلــى
♥مُــحــَـمــَّدٍ♥وآلِ مُــحَـمَّــدٍ♥وعَـجِــّلْ♥فَـرَجَــهُــمْ♥
ولادت پیامبــر اکرم (ص) و امام جعفرصادقـ (ع) مبارکـــــ ــ بادـــــ

امشب شب صـلـوات و فردا روز صـلـوات

الـلــَّهُـمَّ♥صَــلِّ♥عَـلــى♥مُــحــَـمــَّدٍ♥وآلِ مُــحَـمَّــدٍ♥وعَـجِــّلْ♥فَـرَجَــهُــمْ♥

~♥~ @[347193288697967:274:منتظران مصلح]