امام علی (علیه السلام) به فرزندش امام مجتبی (علیه السلام) فرمودند:

نفس خویش را عزیز بشمار و به هیچ پستی و دنائتی تن مده گر چه عمل پست، تو را به لذت برساند. هیچ چیز باشرافت نفس برابری نمی كند و هرگز بجای عزّت از دست داده، عوضی همانند آن نصیب نخواهد شد.
فرزند عزیزم! آزادگی را از كف نداده و بنده و برده ی دیگران مباش كه خداوند تو را آزاد قرار داده است.