«مردی نزد امام حسین علیه السلام آمد و گفت: مردى عصیانگرم که نمىتوانم از گناه باز بایستم. مرا موعظه کن.

امام فرمودند:
پنج کار را انجام بده، هر گناهى که می خواهى مرتکب شو.
1- روزى خدا را مخور و هر گناهى که می خواهى مرتکب شو.
2- از تحت قدرت خدا خارج شو ، هر گناهى که می خواهى مرتکب شو.
3- جایى را بجوى که خدا ترا نبیند، هر گناهى که می خواهى مرتکب شو.
4- هر گاه فرشته مرگ به سراغت آمد او را از خودت دور ساز، هر گناهى که می خواهى مرتکب شو.
5- وقتى نگهبان دوزخ تو را به آتش می افکند در آتش داخل مشو و هر گناهى را که می خواهى مرتکب شو.»

بحار الانوار ج 75 ص 126