دلم هوای تو کرده، هوای آمدنت
صدای پای تو می آید، صدای آمدنت

بهار با تو می آید به خانه ی دل ما
قدم به خانه ی ما نِه، صفای آمدنت

بیا که خوانده برایم از کودکی مادر
همیشه در دل شب، قصه های آمدنت

دگر ز روز و شب و ماه و سال بگذشته
تمام عمر نشستم به پای آمدنت

چقدر وعده ی وصل تو را به دل بدهم
چقدر...

**
دلم هوای تو کرده، هوای آمدنت
صدای پای تو می آید، صدای آمدنت

بهار با تو می آید به خانه ی دل ما
قدم به خانه ی ما نِه، صفای آمدنت

بیا که خوانده برایم از کودکی مادر
همیشه در دل شب، قصه های آمدنت

دگر ز روز و شب و ماه و سال بگذشته
تمام عمر نشستم به پای آمدنت

چقدر وعده ی وصل تو را به دل بدهم
چقدر...

**